Milk Flowers

Photography & Retouching: Ilya Plotnikov