Lipton

Client: Unilever  |  Agency: DDB  |  Production: Guerilla Shots  |  Photography & Retouching: Ilya Plotnikov